سال مهار تورم و رشد تولید پنج شنبه ۰۶ مهر ۱۴۰۲
۱۴۰۲/۰۶/۱۷
بخش دوم از مجموعه اقدامات شاخص شهرداری و شورای اسلامی شهر پرند طی 2 سال اخیر
بخش دوم از مجموعه اقدامات شاخص شهرداری و شورای اسلامی شهر پرند طی 2 سال اخیر

بخش دوم از مجموعه اقدامات شاخص شهرداری و شورای اسلامی شهر پرند طی 2 سال اخیر در حوزه عمرانی و توسعه زیرساخت هامطالب مرتبط