سال تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها سه شنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۱
ردیف عنوان شماره
۱ در اختیار قرار دادن حق انتفاع و بهره برداری از زمین ۰۱۱۱۶۷
۲ برون سپاری اماکن ورزشی شهر پرند شهریور ۱۴۰۱ ۰۰۵۹۳
۳ برون سپاری بازارچه ایمان واقع در فاز ۲ شهرپرند شهریور ۱۴۰۱ ۰۱۴۱۶
۴ برون سپاری مجموعه فرهنگی ، آموزشی ، ورزشی شهربانو شهریور ۱۴۰۱ ۰۱۶۰۵
۵ برون سپاری مجموعه فرهنگی ، آموزشی ، ورزشی  شهربانو واقع در فاز یک ۰۱۶۰۵
۶ برون سپاری بازارچه ایمان واقع در فاز ۲ شهر پرند (مرداد ۱۴۰۱) ۰۱۴۱۶
۷ برون سپاری تعدادی از اماکن ورزشی تیرماه ۱۴۰۰ ۰۰۵۹۳
۸ راه اندازی پنج شنبه بازار تیرماه ۱۴۰۱ ۰۰۲۴۴۰
۹ فروش شش دستگاه خودرو سواری مستهلک ۰۰۲۱۸۸
۱۰ برون سپاری تعدادی از اماکن ورزشی ۰۰۵۹۳