سال مهار تورم و رشد تولید یکشنبه ۰۶ فروردین ۱۴۰۲
ردیف عنوان شماره
۱ تفکیک پسماند خشک شهر پرند در فازهای صفر و یک و دو و سه
۲ اجاره پردیس سینمایی پرند مال ۰۱۱۴۸۷
۳ تفکیک پسماند خشک شهر پرند در فازهای صفر و یک و دو و سه ۰۱۱۴۰۲
۴ در اختیار قرار دادن حق انتفاع و بهره برداری از زمین ۰۱۱۱۶۷
۵ برون سپاری اماکن ورزشی شهر پرند شهریور ۱۴۰۱ ۰۰۵۹۳
۶ برون سپاری بازارچه ایمان واقع در فاز ۲ شهرپرند شهریور ۱۴۰۱ ۰۱۴۱۶
۷ برون سپاری مجموعه فرهنگی ، آموزشی ، ورزشی شهربانو شهریور ۱۴۰۱ ۰۱۶۰۵
۸ برون سپاری مجموعه فرهنگی ، آموزشی ، ورزشی  شهربانو واقع در فاز یک ۰۱۶۰۵
۹ برون سپاری بازارچه ایمان واقع در فاز ۲ شهر پرند (مرداد ۱۴۰۱) ۰۱۴۱۶
۱۰ برون سپاری تعدادی از اماکن ورزشی تیرماه ۱۴۰۰ ۰۰۵۹۳
۱۱ راه اندازی پنج شنبه بازار تیرماه ۱۴۰۱ ۰۰۲۴۴۰
۱۲ فروش شش دستگاه خودرو سواری مستهلک ۰۰۲۱۸۸
۱۳ برون سپاری تعدادی از اماکن ورزشی ۰۰۵۹۳