سال مهار تورم و رشد تولید پنج شنبه ۰۶ مهر ۱۴۰۲

ارتباط با اعضای شورای شهر

رئیس شورای اسلامی شهر پرند
رئیس کمیسیون اقتصاد و سرمایه گذاری

مسئول دفتر: سامان اسکندری
شماره تماس مستقیم: ۵۶۷۹۰۰۹۱
فکس: ۵۶۷۹۲۲۰۷
نایب رئیس شورای اسلامی شهر پرند
رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی

مسئول دفتر: سامان اسکندری
شماره تماس مستقیم: ۵۶۷۹۰۰۹۱
فکس: ۵۶۷۹۲۲۰۷
منشی اول شورای اسلامی شهر پرند
رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک

مسئول دفتر: سامان اسکندری
شماره تماس مستقیم: ۵۶۷۹۰۰۹۱
فکس: ۵۶۷۹۲۲۰۷
منشی دوم شورای اسلامی شهر پرند
رئیس کمیسیون عمران و برنامه و بودجه

مسئول دفتر: حجت معصومی‌راد
شماره تماس مستقیم: ۵۶۷۹۰۰۶۸
فکس: ۵۶۷۹۲۲۰۷
سخنگویی شورای اسلامی شهر پرند
رئیس کمیسیون بهداشت و بانوان
مسئول دفتر: سامان اسکندری
شماره تماس مستقیم: ۵۶۷۹۰۰۹۱
فکس: ۵۶۷۹۲۲۰۷
رئیس کمیسیون خدمات شهری و فضای سبز

مسئول دفتر:
شماره تماس مستقیم: ۵۶۷۹۰۰۶۸
فکس: ۵۶۷۹۲۲۰۷
رئیس کمیسیون حقوقی، ورزش و جوانان

مسئول دفتر: حجت معصومی‌راد
شماره تماس مستقیم: ۵۶۷۹۰۰۶۸
فکس: ۵۶۷۹۲۲۰۷