سال جهش تولید با مشارکت مردم جمعه ۲۹ تیر ۱۴۰۳
شماره
۰۰۲۱۲۶
تاریخ درج
۱۴۰۰/۱۱/۰۲
مرحله
اول
عنوان
اجرای پروژه احداث بازار روز میوه و تره بار فاز 3 شهر پرند
شرح

شهرداری پرند  به استناد مجوز شماره 002126 مورخ 1400/10/11 صادره از شورای اسلامی شهر پرند ؛ در نظر دارد اجرای پروژه احداث بازار روز میوه و تره بار فاز 3  شهر پرند را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران دارای حداقل رتبه پنج رشته راه و باند از سازمان مدیریت و برنامه ریزی و با شرایط ذیل واگذار نماید.

1- موضوع مناقصه: اجرای پروژه احداث بازار روز میوه و تره بار فاز 3  شهر پرند از محل اعتبارات داخلی بر اسای فهرست بهای ابنیه سال  1400

2- محل اجراء پروژه : فاز سه  شهر پرند 

3- مدت زمان اجرا: شش ماه

4-مبلغ اعتبار:89/700/000/000 ریال ( هشتاد و نه میلیارد و هفتصد میلیون ریال)

5- مهلت و محل توزیع و عودت اسناد: محل دریافت اسناد واحد امور پیمانهای شهرداری پرند می باشد. مهلت فروش و توزیع اسناد  به مدت 5 روز از تاریخ درج آگهی نوبت دوم از روز شنبه مورخ 1400/11/09 لغایت پایان ساعت اداری روز  چهارشنبه مورخ 1400/11/13می باشد و مهلت تحویل و عودت اسناد به شهرداری ، پایان ساعت اداری روز سه شنبه مورخ 1400/11/19می باشد.

6-مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 5/000/000/000 ریال  (پنج میلیارد )ریال

7-محل و تاریخ گشایش پاکات پیشنهاد قیمت: بازگشایی پاکات رو چهار شنبه مورخ 1400/11/20 در شهرداری پرند می باشد. 

8- شهرداری در قبول یا رد هر یک از پیشنهادات مختار است.

9- هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

10- هزینه دریافت اسناد مناقصه 1/300/000 ریال  می باشد. 

11- ارائه معرفی نامه و تصویر گواهینامه صلاحیت در رشته های مورد نیاز  و تصویر آخرین تغییرات شرکت جهت دریافت اسناد الزامی است.

لازم به ذکر است در صورت عدم تمایل  نفرات اول و دوم و سوم برنده در مناقصه جهت انعقاد قرارداد سپرده ایشان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد، اطلاعات تکمیلی در اسناد مناقصه ذکر گردیده و متقاضیان می توانند  جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس: کیلومتر30  اتوبان تهران – ساوه ، شهرجدید پرند ، میدان بصیرت ساختمان شهرداری مراجعه نمایند. 

حمیدرضا اله یاری 

شهردار پرند     

محل دریافت
واحد امور پیمانهای شهرداری پرند
مهلت دریافت
۱۴۰۰/۱۱/۱۳
محل ارسال
واحد امور پیمانهای شهرداری پرند
مهلت ارسال
۱۴۰۰/۱۱/۱۹