سال مهار تورم و رشد تولید پنج شنبه ۰۶ مهر ۱۴۰۲
شماره
۰۰۲۱۲۰
تاریخ درج
۱۴۰۰/۱۰/۲۲
عنوان
اجرای پیست تریال موتور سواری شهر پرند
شرح

شهرداری پرند  به استناد مجوز شماره 002120 مورخ 1400/10/11 صادره از شورای اسلامی شهر پرند ؛ در نظر دارد اجرای پیست تریال موتور سواری شهر پرندرا از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران دارای حداقل رتبه پنج رشته راه و باند از سازمان مدیریت و   برنامه ریزی و با شرایط ذیل واگذار نماید.

1- موضوع مناقصه: اجرای پیست تریال موتور سواری شهر پرند از محل اعتبارات داخلی بر اسای فهرست بهای راه و باند 1400

2- محل اجراء پروژه : شهر پرند 

3- مدت زمان اجرا: شش ماه

4-مبلغ اعتبار:  10/000/000/000ریال  ( ده میلیارد ریال)

5- مهلت و محل توزیع و عودت اسناد: محل دریافت اسناد واحد امور پیمانهای شهرداری پرند می باشد. مهلت فروش و توزیع اسناد  به مدت 5 روز از تاریخ درج آگهی نوبت دوم از روز چهارشنبه مورخ 1400/10/29 لغایت پایان ساعت اداری روز  یک شنبه مورخ  1400/11/03 می باشد و مهلت تحویل و عودت اسناد به شهرداری ، پایان ساعت اداری روز یک شنبه مورخ 1400/11/10 می باشد.

6-مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 500/000/000ریال (پانصد میلیون)ریال

7-محل و تاریخ گشایش پاکات پیشنهاد قیمت: بازگشایی پاکات رو دوشنبه مورخ  1400/11/11 در شهرداری پرند می باشد. 

8- شهرداری در قبول یا رد هر یک از پیشنهادات مختار است.

9- هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

10- هزینه دریافت اسناد مناقصه 1/300/000 ریال  می باشد. 

11- ارائه معرفی نامه و تصویر گواهینامه صلاحیت در رشته های مورد نیاز  و تصویر آخرین تغییرات شرکت جهت دریافت اسناد الزامی است.

لازم به ذکر است در صورت عدم تمایل  نفرات اول و دوم و سوم برنده در مناقصه جهت انعقاد قرارداد سپرده ایشان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد، اطلاعات تکمیلی در اسناد مناقصه ذکر گردیده و متقاضیان می توانند  جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس: کیلومتر30  اتوبان تهران – ساوه ، شهرجدید پرند ، میدان بصیرت ساختمان شهرداری مراجعه نمایند. 

 

حمیدرضا اله یاری 

شهردار پرند 

محل دریافت
واحد امور پیمانهای شهرداری پرند
مهلت دریافت
۱۴۰۰/۱۱/۰۳
محل ارسال
واحد امور پیمانهای شهرداری پرند
مهلت ارسال
۱۴۰۰/۱۱/۱۰