سال جهش تولید با مشارکت مردم جمعه ۲۹ تیر ۱۴۰۳
شماره
۰۱۱۳۷۹
تاریخ درج
۱۴۰۱/۱۰/۰۴
عنوان
لکه گیری و درزگیری آسفالت معابر فاز 3
شرح

آگهی فراخوان مناقصه عمومی

شهرداری پرند به استناد مجوز شماره 011379 مورخ 1401/08/01در نظر دارد،  پروژه  لکه گیری و درزگیری آسفالت معابر فاز 3 شهر پرند را به  شماره 2001098283000008 را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط و دارای حداقل رتبه 5 راه از سازمان برنامه و بودجه واگذار  نماید. لذا پیمانکاران واجد شرایط جهت دریافت اسناد فراخوان و اطلاعات بیشتر متوانند از تاریخ    1401/10/05با مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس(www.setadiran.ir)  در فراخوان شرکت نمایند.

  1. مبلغ اعتبار پروژه :  60/000/000/000ریال 
  2. سپرده شرکت در مناقصه : 3/000/000/000 ریال که بایستی نقدا به حساب شماره  0109113366006  (شماره شبا IR 280170000000109113366006)  نزد بانک ملی به نام شهرداری پرند یا بصورت ضمانتنامه بانکی تسلیم دبیرخانه این شهرداری گردد. لازم به ذکر است چنانچه برندگان اول و دوم مناقصه حاضر به عقد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
  3. مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ انتشار آگهی تا ساعت 14:00 روز دو شنبه مورخ 1401/10/12و محل دریافت اسناد آن صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس(www.setadiran.ir) می‌باشد.
  4.  مهلت و محل تسلیم پیشنهادات: متقاضیان می‌بایست پاکت‌های پیشنهاد قیمت خود را که برابر شرایط مندرج در اسناد مناقصه تنظیم شده است را حداکثر تا ساعت 12:00 روز شنبه مورخ 1401/10/24در سامانه تدارکات الکترونیک دولت (www.setadiran.ir) بارگذاری نمایند.

* تذکر: صرفا اسناد پاکت های پیشنهاد(ب) و (ج) دارای امضای الکترونیکی مورد پذیرش است و در جلسه بازگشایی پاکت های (ب) و (ج)، اسناد فیزیکی(کاغذی) و اسناد فاقد امضای الکترونیکی (دارای مهر گرم) به هیچ وجه مورد پذیرش نیست.

  1. مدارک لازم جهت دریافت اسناد: متقاضیان جهت دریافت اسناد می‌بایست از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (www.setadiran.ir) نسبت به تهیه اسناد اقدام نمایند.
  2. زمان بازگشایی پیشنهادها: ساعت 14:00 روز شنبه مورخ 1401/10/24قمی باشد.
  3.  شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
  4. هزینه درج آگهی به عهده برنده  مناقصه می‌باشد. 
محل دریافت
واحد امور پیمانهای شهرداری پرند
مهلت دریافت
۱۴۰۱/۱۰/۱۲
محل ارسال
واحد امور پیمانهای شهرداری پرند
مهلت ارسال
۱۴۰۱/۱۰/۲۴