سال مهار تورم و رشد تولید چهارشنبه ۰۹ اسفند ۱۴۰۲
شماره
۰۱۴۱۹
تاریخ درج
۱۴۰۱/۱۰/۰۹
عنوان
خرید تجهیزات مورد نیاز آتش نشانی  و وسایل ایمنی
شرح

آگهی فراخوان مناقصه عمومی

شهرداری پرند به استناد مجوز شماره 01419 مورخ  1401/03/25صادره از شورای اسلامی شهر پرند در نظر دارد، خرید تجهیزات مورد نیاز آتش نشانی  و وسایل ایمنی  اعم از لباس حریق و متعلقات را به  شماره 2001098283000009  از طریق مناقصه عمومی از اشخاص حقوقی دارای صلاحیت خریداری نماید. لذا فروشندگان  واجد شرایط جهت دریافت اسناد فراخوان و کسب اطلاعات بیشتر می توانند از تاریخ 1401/10/10با مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ایران) به آدرس(www.setadiran.ir)  در فراخوان شرکت نمایند.

  1. مبلغ اعتبار پروژه :  20/000/000/000ریال 
  2. سپرده شرکت در مناقصه : 1/000/000/000ریال که بایستی نقدا به حساب شماره  0109113366006  (شماره شبا IR 280170000000109113366006)  نزد بانک ملی به نام شهرداری پرند یا بصورت ضمانتنامه بانکی تسلیم دبیرخانه این شهرداری گردد. لازم به ذکر است چنانچه برندگان اول و دوم مناقصه حاضر به عقد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
  3. مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ انتشار آگهی تا ساعت 14:00 روز شنبه مورخ 1401/10/17و محل دریافت اسناد آن صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس(www.setadiran.ir) می‌باشد.
  4.  مهلت و محل تسلیم پیشنهادات: متقاضیان می‌بایست پاکت‌های پیشنهاد قیمت خود را که برابر شرایط مندرج در اسناد مناقصه تنظیم شده است را حداکثر تا ساعت 12:00 روز  چهارشنبه مورخ 1401/10/28در سامانه تدارکات الکترونیک دولت (www.setadiran.ir) بارگذاری نمایند.

* تذکر: صرفا اسناد پاکت های پیشنهاد(ب) و (ج) دارای امضای الکترونیکی مورد پذیرش است و در جلسه بازگشایی پاکت های (ب) و (ج)، اسناد فیزیکی(کاغذی) و اسناد فاقد امضای الکترونیکی (دارای مهر گرم) به هیچ وجه مورد پذیرش نیست.

  1. مدارک لازم جهت دریافت اسناد: متقاضیان جهت دریافت اسناد می‌بایست از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (www.setadiran.ir) نسبت به تهیه اسناد اقدام نمایند.
  2. زمان بازگشایی پیشنهادها: ساعت 14:00 روز چهارشنبه مورخ 1401/10/28می باشد.
  3.  شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
  4. هزینه درج آگهی به عهده برنده  مناقصه می‌باشد. 

 

محل دریافت
واحد امور پیمانهای شهرداری پرند
مهلت دریافت
۱۴۰۱/۱۰/۱۷
محل ارسال
واحد امور پیمانهای شهرداری پرند
مهلت ارسال
۱۴۰۱/۱۰/۲۸