سال جهش تولید با مشارکت مردم جمعه ۲۹ تیر ۱۴۰۳
شماره
۰۱۹۶۹
تاریخ درج
۱۴۰۱/۱۰/۲۸
عنوان
احداث خوابگاه ورزشی در فاز شش
شرح

آگهی فراخوان مناقصه عمومی  شماره  11

شهرداری پرند به استناد مجوز شماره 01969 مورخ 1401/06/12در نظر دارد،  احداث خوابگاه ورزشی در فاز شش شهر پرند را به  شماره 20010982830000011 را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط و دارای حداقل رتبه 5  ابنیه از سازمان برنامه و بودجه واگذار  نماید. لذا پیمانکاران واجد شرایط جهت دریافت اسناد فراخوان و اطلاعات بیشتر متوانند از تاریخ   1401/10/29با مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس(www.setadiran.ir)  در فراخوان شرکت نمایند.

  1. مبلغ اعتبار پروژه :  70/000/000/000ریال 
  2. سپرده شرکت در مناقصه : 3/500/000/000 ریال که بایستی نقدا به حساب شماره  0109113366006  (شماره شبا IR 280170000000109113366006)  نزد بانک ملی به نام شهرداری پرند یا بصورت ضمانتنامه بانکی تسلیم دبیرخانه این شهرداری گردد. لازم به ذکر است چنانچه برندگان اول و دوم مناقصه حاضر به عقد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
  3. مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ انتشار آگهی تا ساعت 14:00 روز پنج شنبه مورخ 1401/11/06و محل دریافت اسناد آن صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس(www.setadiran.ir) می‌باشد.
  4.  مهلت و محل تسلیم پیشنهادات: متقاضیان می‌بایست پاکت‌های پیشنهاد قیمت خود را که برابر شرایط مندرج در اسناد مناقصه تنظیم شده است را حداکثر تا ساعت 12:00 روز  سه شنبه مورخ 1401/11/18در سامانه تدارکات الکترونیک دولت (www.setadiran.ir) بارگذاری نمایند.

* تذکر: صرفا اسناد پاکت های پیشنهاد(ب) و (ج) دارای امضای الکترونیکی مورد پذیرش است و در جلسه بازگشایی پاکت های (ب) و (ج)، اسناد فیزیکی(کاغذی) و اسناد فاقد امضای الکترونیکی (دارای مهر گرم) به هیچ وجه مورد پذیرش نیست.

  1. مدارک لازم جهت دریافت اسناد: متقاضیان جهت دریافت اسناد می‌بایست از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (www.setadiran.ir) نسبت به تهیه اسناد اقدام نمایند.
  2. زمان بازگشایی پیشنهادها: ساعت 14:00 روزسه شنبه مورخ  1401/11/18می باشد.
  3.  شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
  4. هزینه درج آگهی به عهده برنده  مناقصه می‌باشد. 
محل دریافت
واحد امور پیمانهای شهرداری پرند
مهلت دریافت
۱۴۰۱/۱۱/۰۶
محل ارسال
واحد امور پیمانهای شهرداری پرند
مهلت ارسال
۱۴۰۱/۱۱/۱۸