سال مهار تورم و رشد تولید چهارشنبه ۰۹ اسفند ۱۴۰۲
شماره
۰۰۲۱۲۸
تاریخ درج
۱۴۰۰/۱۰/۱۸
مرحله
اول
عنوان
اجرای پروژه آسفالت و لکه گیری معابر فاز صفر شهر پرند
شرح

شهرداری پرند  به استناد مجوز شماره 002128 مورخ  1400/10/11صادره از شورای اسلامی شهر پرند ؛ در نظر اجرای پروژه آسفالت و لکه گیری معابر فاز صفر  شهر پرند را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران دارای حداقل رتبه پنج رشته راه و بانداز سازمان مدیریت و برنامه ریزی  با شرایط ذیل واگذار نماید.

1- موضوع مناقصه: آسفالت و لکه گیری معابر فاز صفر شهر پرند  از محل اعتبارات داخلی بر اساس فهرست بهای راه و باند و ابنیه 1400

2- محل اجراء پروژه : فاز صفر شهر پرند 

3- مدت زمان اجرا: شش ماه

4-مبلغ اعتبار:  27/500/500/000 ریال ( بیست و هفت میلیارد و پانصد میلیون ریال)

5- مهلت و محل توزیع و عودت اسناد: محل دریافت اسناد واحد امور پیمانهای شهرداری پرند می باشد. مهلت فروش و توزیع اسناد به مدت 5 روز از تاریخ درج آگهی دوم  از روز شنبه مورخ 1400/10/25 لغایت پایان ساعت اداری روز پنج شنبه مورخ 1400/10/30می باشد و مهلت تحویل و عودت اسناد به شهرداری  پایان ساعت اداری روز سه شنبه مورخ 1400/11/05می باشد.

6-مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 1/375/000/000 (یک میلیارد و سیصدو هفتاد و پنج میلیون) ریال

7-محل و تاریخ گشایش پاکات پیشنهاد قیمت: بازگشایی پاکات روز چهار شنبه  مورخ 1400/11/06در شهرداری پرند می باشد. 

8- شهرداری در قبول یا رد هر یک از پیشنهادات مختار است.

9- هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

10- هزینه دریافت اسناد مناقصه 1/300/000 ریال  می باشد. 

11- ارائه معرفی نامه ، گواهی صلاحیت پیمانکاران و  تصویر آخرین تغییرات شرکت جهت دریافت اسناد الزامی است.

لازم به ذکر است در صورت عدم تمایل  نفرات اول و دوم و سوم برنده در مناقصه جهت انعقاد قرارداد سپرده ایشان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد، اطلاعات تکمیلی در اسناد مناقصه ذکر گردیده و متقاضیان می توانند  جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس: کیلومتر30  اتوبان تهران – ساوه ، شهرجدید پرند ، میدان بصیرت ساختمان شهرداری مراجعه نمایند. 

 

حمیدرضا اله یاری 

شهردار پرند     

محل دریافت
واحد امور پیمانهای شهرداری پرند
مهلت دریافت
۱۴۰۰/۱۰/۳۰
محل ارسال
واحد امور پیمانهای شهرداری پرند
مهلت ارسال
۱۴۰۰/۱۱/۰۵