سال جهش تولید با مشارکت مردم جمعه ۲۹ تیر ۱۴۰۳
شماره
۰۱۶۰۲
تاریخ درج
۱۴۰۱/۰۵/۲۵
عنوان
پروژه تکمیل ساختمان شهرداری پرند
شرح

شهرداری پرند  به استناد مجوز شماره 01602 مورخ 1401/04/15صادره از شورای اسلامی شهر پرند ؛ در نظر دارد اجرای پروژه  تکمیل ساختمان شهرداری را از طریق مناقصه عمومی  به شرکت های واجد صلاحیت حداقل رتبه 5 ابنیه و 5 تاسیسات با شرایط ذیل واگذار نماید.

1- موضوع مناقصه: پروژه  تکمیل ساختمان شهرداری از اعتبارات داخلی  بر اساس فهرست بهای ابنیه و تاسیسات سال 1401  

2- محل اجراء مناقصه :فاز 4  شهر پرند  

3- مدت زمان تحویل :  

4-مبلغ اعتبار: 380/000/000/000ریال ( سیصدو هشتاد میلیارد ریال)

5- مهلت و محل توزیع و عودت اسناد: محل دریافت اسناد واحد امور پیمانهای شهرداری پرند می باشد. مهلت فروش و توزیع اسناد  به مدت 5 روز  از تاریخ 1401/05/25لغایت پایان ساعت اداری روز یکشنبه مورخ  1401/05/30می باشد و مهلت تحویل و عودت اسناد به شهرداری  پایان ساعت اداری روز پنجشنبه  مورخ 1401/06/10می باشد.(تاریخ انتشار آگهی محاسبه می گردد)

6-مبلغ تضمین شرکت در مناقصه:19/000/000/000ریال ( نوزده میلیارد ریال)

7-محل و تاریخ گشایش پاکات پیشنهاد قیمت: بازگشایی پاکات روز شنبه مورخ 1401/06/12شهرداری پرند می باشد.  

8- شهرداری در قبول یا رد هر یک از پیشنهادات مختار است.

9- هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

10- هزینه دریافت اسناد مناقصه 1/300/000 ریال  می باشد.  

11- ارائه معرفی نامه جهت دریافت اسناد الزامی است.

لازم به ذکر است در صورت عدم تمایل  نفرات اول و دوم و سوم برنده در مناقصه جهت انعقاد قرارداد سپرده ایشان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد، اطلاعات تکمیلی در اسناد مناقصه ذکر گردیده و متقاضیان می توانند  جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس: کیلومتر30  اتوبان تهران – ساوه ، شهرجدید پرند ، میدان بصیرت ساختمان شهرداری مراجعه نمایند.  

محل دریافت
واحد امور پیمانهای شهرداری پرند
مهلت دریافت
۱۴۰۱/۰۵/۳۰
محل ارسال
واحد امور پیمانهای شهرداری پرند
مهلت ارسال
۱۴۰۱/۰۶/۱۰