سال جهش تولید با مشارکت مردم جمعه ۲۹ تیر ۱۴۰۳
شماره
۰۱۶۰۱
تاریخ درج
۱۴۰۱/۰۵/۱۱
عنوان
پروژه بازار روز فاز 6 شهر پرند
شرح

شهرداری پرند  به استناد مجوز شماره 01601 مورخ 1401/04/15صادره از شورای اسلامی شهر پرند ؛ در نظر دارد اجرای پروژه بازار روز فاز 6  شهر پرند را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران دارای حداقل رتبه پنج رشته ابنیه  از سازمان مدیریت و برنامه ریزی و با شرایط ذیل واگذار نماید.

1- موضوع مناقصه: پروژه بازار روز فاز 6  شهر پرند محل اعتبارات داخلی بر اسای فهرست بهای ابنیه سال  1401

2- محل اجراء پروژه : فاز 6  شهر پرند  

3- مدت زمان اجرا: یکسال شمسی  

4-مبلغ اعتبار: 180/000/000/000 ریال  (صدو هشتاد میلیارد ریال)

5- مهلت و محل توزیع و عودت اسناد: محل دریافت اسناد واحد امور پیمانهای شهرداری پرند می باشد. مهلت فروش و توزیع اسناد  از تاریخ درج آگهی نوبت دوم از روز سه شنبه مورخ 1401/05/11لغایت پایان ساعت اداری روز  شنبه مورخ 1401/05/15می باشد و مهلت تحویل و عودت اسناد به شهرداری ، پایان ساعت اداری روز  سه شنبه مورخ 1401/05/25می باشد.

6-مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 9/000/000/000(نه میلیارد)ریال

7-محل و تاریخ گشایش پاکات پیشنهاد قیمت: بازگشایی پاکات روز چهار شنبه مورخ  1401/05/26در شهرداری پرند می باشد.  

8- شهرداری در قبول یا رد هر یک از پیشنهادات مختار است.

9- هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

10- هزینه دریافت اسناد مناقصه 1/300/000 ریال  می باشد.  

11- ارائه معرفی نامه و تصویر گواهینامه صلاحیت در رشته های مورد نیاز  و تصویر آخرین تغییرات شرکت جهت دریافت اسناد الزامی است.

لازم به ذکر است در صورت عدم تمایل  نفرات اول و دوم و سوم برنده در مناقصه جهت انعقاد قرارداد سپرده ایشان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد، اطلاعات تکمیلی در اسناد مناقصه ذکر گردیده و متقاضیان می توانند  جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس: کیلومتر30  اتوبان تهران – ساوه ، شهرجدید پرند ، میدان بصیرت ساختمان شهرداری مراجعه نمایند.  

 

محل دریافت
واحد امور پیمانهای شهرداری پرند
مهلت دریافت
۱۴۰۱/۰۵/۱۵
محل ارسال
واحد امور پیمانهای شهرداری پرند
مهلت ارسال
۱۴۰۱/۰۵/۲۵