سال جهش تولید با مشارکت مردم جمعه ۲۹ تیر ۱۴۰۳
شماره
۰۰۱۹۴۳
تاریخ درج
۱۴۰۰/۱۰/۱۳
مرحله
اول
عنوان
احداث زمین چمن مصنوعی
شرح

شهرداری پرند  به استناد مجوز شماره 001943 مورخ 1400/9/18 صادره از شورای اسلامی شهر پرند ؛ در نظر دارد احداث زمین چمن مصنوعی در سه نقطه از شهر پرند را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران دارای حداقل سه مورد کار مشابه با شهرداریها با شرایط ذیل واگذار نماید.

1- موضوع مناقصه: احداث زمین چمن مصنوعی در سه نقطه از شهر پرند  از محل اعتبارات داخلی بر اساس فهرست بهای راه و باند و ابنیه 1400

2- محل اجراء پروژه : شهر پرند 

3- مدت زمان اجرا: سه ماه

4-مبلغ اعتبار: 40/000/000/000ریال (چهل میلیارد ریال)

5- مهلت و محل توزیع و عودت اسناد: محل دریافت اسناد واحد امور پیمانهای شهرداری پرند می باشد. مهلت فروش و توزیع اسناد  از روز دوشنبه مورخ  1400/10/20لغایت پایان ساعت اداری روز شنبه مورخ 1400/10/25می باشد و مهلت تحویل و عودت اسناد به شهرداری  پایان ساعت اداری روز پنج شنبه مورخ1400/10/30می باشد.

6-مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 2/000/000/000 (دومیلیارد) ریال

7-محل و تاریخ گشایش پاکات پیشنهاد قیمت: بازگشایی پاکات روز شنبه مورخ 1400/11/2 در شهرداری پرند می باشد. 

8- شهرداری در قبول یا رد هر یک از پیشنهادات مختار است.

9- هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

10- هزینه دریافت اسناد مناقصه 1/300/000 ریال  می باشد. 

11- ارائه معرفی نامه و تصویر آخرین تغییرات شرکت جهت دریافت اسناد الزامی است.

لازم به ذکر است در صورت عدم تمایل  نفرات اول و دوم و سوم برنده در مناقصه جهت انعقاد قرارداد سپرده ایشان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد، اطلاعات تکمیلی در اسناد مناقصه ذکر گردیده و متقاضیان می توانند  جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس: کیلومتر30  اتوبان تهران – ساوه ، شهرجدید پرند ، میدان بصیرت ساختمان شهرداری مراجعه نمایند. 

 

حمیدرضا اله یاری 

شهردار پرند     

محل دریافت
امور قراردادها
مهلت دریافت
۱۴۰۰/۱۰/۲۵
محل ارسال
امور قراردادها
مهلت ارسال
۱۴۰۰/۱۰/۳۰