سال جهش تولید با مشارکت مردم جمعه ۲۹ تیر ۱۴۰۳
شماره
۰۱۴۰۷
تاریخ درج
۱۴۰۱/۰۴/۰۸
عنوان
پروژه حفظ و نگهداری فضای سبز فاز 3 شهر پرند
شرح

شهرداری پرند  به استناد مجوز شماره 01407 مورخ 1401/03/24صادره از شورای اسلامی شهر پرند ؛ در نظر دارد پروژه حفظ و نگهداری فضای سبز فاز 3  شهر پرند را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط و صلاحیت  و دارای حداقل رتبه 5 کشاورزی از سازمان برنامه و بودجه  و با شرایط ذیل واگذار نماید.

1- موضوع مناقصه: پروژه حفظ و نگهداری فضای سبز فاز 3  شهر پرند

2- محل اجراء پروژه : فاز  3 شهر پرند 

3- مدت زمان اجرا:  یکسال شمسی

4-مبلغ اعتبار:99/536/877/584ریال (نودو نه میلیارد و پانصد و سی و شش میلیون و هشتصدوهفتادو هفت هزار و پانصدوهشتاد چهار ریال)

5- مهلت و محل توزیع و عودت اسناد: محل دریافت اسناد واحد امور پیمانهای شهرداری پرند می باشد. مهلت فروش و توزیع اسناد  به مدت 10 روز از تاریخ درج آگهی نوبت دوم از روز چهار شنبه مورخ  1401/04/08لغایت پایان ساعت اداری روز  شنبه مورخ  1401/04/18می باشد و مهلت تحویل و عودت اسناد به شهرداری ، پایان ساعت اداری روز  شنبه مورخ 1401/04/18می باشد.

6-مبلغ تضمین شرکت در مناقصه:5/000/000/000 (پنج میلیارد )ریال

7-محل و تاریخ گشایش پاکات پیشنهاد قیمت: بازگشایی پاکات رو دو شنبه مورخ 1401/04/20در شهرداری پرند می باشد. 

8- شهرداری در قبول یا رد هر یک از پیشنهادات مختار است.

9- هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

10- هزینه دریافت اسناد مناقصه 1/300/000 ریال  می باشد. 

11- ارائه معرفی نامه و تصویر گواهینامه صلاحیت در رشته  مورد نیاز  و تصویر آخرین تغییرات شرکت جهت دریافت اسناد الزامی است.

لازم به ذکر است در صورت عدم تمایل  نفرات اول و دوم و سوم برنده در مناقصه جهت انعقاد قرارداد سپرده ایشان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد، اطلاعات تکمیلی در اسناد مناقصه ذکر گردیده و متقاضیان می توانند  جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس: کیلومتر30  اتوبان تهران – ساوه ، شهرجدید پرند ، میدان بصیرت ساختمان شهرداری مراجعه نمایند. 

محل دریافت
واحد امور پیمانهای شهرداری پرند
مهلت دریافت
۱۴۰۱/۰۴/۰۸
محل ارسال
واحد امور پیمانهای شهرداری پرند
مهلت ارسال
۱۴۰۱/۰۴/۱۸