سال جهش تولید با مشارکت مردم جمعه ۲۹ تیر ۱۴۰۳
شماره
۰۱۱۵۹
تاریخ درج
۱۴۰۱/۰۳/۱۶
عنوان
رفت و روب شهری و جمع آوری و انتفال زباله فاز 3 شهر پرند خرداد 1401
شرح

شهرداری پرند  به استناد مجوز شماره  01159 مورخ 1401/02/08صادره از شورای اسلامی شهر پرند ؛ در نظر دارد رفت و روب شهری و جمع آوری و انتفال زباله  فاز 3 شهر پرند را از طریق تجدید مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط و دارای رتبه یک صلاحیت مرتبط از وزارت کار و رفاه اجتماعی و با شرایط ذیل واگذار نماید.

1- موضوع تجدید مناقصه: رفت و روب شهری و جمع آوری و انتفال زباله فاز 3 شهر پرند

2- محل اجراء پروژه : فاز سه شهر پرند 

3- مدت زمان اجرا: یکسال شمسی

4-مبلغ اعتبار:112/378/782/000 ریال (صد ودوازده میلیارد  و سیصدو هفتادو هشت میلیون و  هفتصدو هشتاد و دو هزار ریال)

5- مهلت و محل توزیع و عودت اسناد: محل دریافت اسناد واحد امور پیمانهای شهرداری پرند می باشد. مهلت فروش و توزیع اسناد  به مدت 10 روز از تاریخ درج آگهی نوبت دوم از روز دوشنبه مورخ 1401/03/16لغایت پایان ساعت اداری روز  پنجشنبه مورخ  1401/03/26می باشد و مهلت تحویل و عودت اسناد به شهرداری ، پایان ساعت اداری روز پنجشنبه مورخ 1401/03/26می باشد.

6-مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 5/650/000/000 (پنج میلیاردو ششصدو پنجاه میلیون )ریال

7-محل و تاریخ گشایش پاکات پیشنهاد قیمت: بازگشایی پاکات رو  شنبه مورخ 1401/03/28در شهرداری پرند می باشد. 

8- شهرداری در قبول یا رد هر یک از پیشنهادات مختار است.

9- هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

10- هزینه دریافت اسناد مناقصه 1/300/000 ریال می باشد. 

11- ارائه معرفی نامه و تصویر گواهینامه صلاحیت در رشته های مورد نیاز  و تصویر آخرین تغییرات شرکت جهت دریافت اسناد الزامی است.

لازم به ذکر است در صورت عدم تمایل  نفرات اول و دوم و سوم برنده در مناقصه جهت انعقاد قرارداد سپرده ایشان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد، اطلاعات تکمیلی در اسناد مناقصه ذکر گردیده و متقاضیان می توانند  جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس: کیلومتر30  اتوبان تهران – ساوه ، شهرجدید پرند ، میدان بصیرت ساختمان شهرداری مراجعه نمایند. 

محل دریافت
واحد امور پیمانهای شهرداری پرند
مهلت دریافت
۱۴۰۱/۰۳/۲۶
محل ارسال
واحد امور پیمانهای شهرداری پرند
مهلت ارسال
۱۴۰۱/۰۳/۲۶