سال جهش تولید با مشارکت مردم جمعه ۲۹ تیر ۱۴۰۳
شماره
۰۱۲۳۴
تاریخ درج
۱۴۰۱/۰۳/۲۴
عنوان
اجرای پروژه کفپوش و پیاده رو سازی معابر شهر پرند خرداد 1401
شرح

شهرداری پرند  به استناد مجوز شماره 01234 صادره از شورای اسلامی شهر پرند ؛ در نظر دارد اجرای پروژه کفپوش و پیاده رو سازی معابر  شهر پرند را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران دارای حداقل رتبه پنج رشته راه و باند یا ابنیه  از سازمان مدیریت و برنامه ریزی و با شرایط ذیل واگذار نماید.

1- موضوع مناقصه: پروژه کفپوش و پیاده رو سازی معابر  شهر پرند از محل اعتبارات داخلی بر اسای فهرست بهای ابنیه راه و باند 1401

2- محل اجراء پروژه : معابر شهر پرند 

3- مدت زمان اجرا: شش ماه

4-مبلغ اعتبار: 30/000/000/000 ریال(سی میلیارد ریال)

5- مهلت و محل توزیع و عودت اسناد: محل دریافت اسناد واحد امور پیمانهای شهرداری پرند می باشد. مهلت فروش و توزیع اسناد  به مدت 10 روز از تاریخ درج آگهی نوبت دوم از روز سه شنبه مورخ  1401/03/24لغایت پایان ساعت اداری روز  پنج شنبه مورخ 1401/04/02می باشد و مهلت تحویل و عودت اسناد به شهرداری ، پایان ساعت اداری روز  پنج شنبه مورخ 1401/04/02می باشد.

6-مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 1/500/000/000 (یک میلیارد و پانصد میلیون)ریال

7-محل و تاریخ گشایش پاکات پیشنهاد قیمت: بازگشایی پاکات روز  شنبه مورخ 1401/04/01در شهرداری پرند می باشد. 

8- شهرداری در قبول یا رد هر یک از پیشنهادات مختار است.

9- هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

10- هزینه دریافت اسناد مناقصه 1/300/000 ریال  می باشد. 

11- ارائه معرفی نامه و تصویر گواهینامه صلاحیت در رشته های مورد نیاز  و تصویر آخرین تغییرات شرکت جهت دریافت اسناد الزامی است.

لازم به ذکر است در صورت عدم تمایل  نفرات اول و دوم و سوم برنده در مناقصه جهت انعقاد قرارداد سپرده ایشان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد، اطلاعات تکمیلی در اسناد مناقصه ذکر گردیده و متقاضیان می توانند  جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس: کیلومتر30  اتوبان تهران – ساوه ، شهرجدید پرند ، میدان بصیرت ساختمان شهرداری مراجعه نمایند. 

محل دریافت
واحد امور پیمانهای شهرداری پرند
مهلت دریافت
۱۴۰۱/۰۳/۲۴
محل ارسال
واحد امور پیمانهای شهرداری پرند
مهلت ارسال
۱۴۰۱/۰۴/۰۲