سال جهش تولید با مشارکت مردم جمعه ۲۹ تیر ۱۴۰۳
شماره
۰۱۲۳۲
تاریخ درج
۱۴۰۱/۰۲/۲۶
عنوان
اجرای پروژه درزگیری و لکه گیری آسفالت معابر شهر پرند
شرح

شهرداری پرند  به استناد مجوز شماره 01232 مورخ 1401/02/24صادره از شورای اسلامی شهر پرند ؛ در نظر دارد اجرای پروژه درزگیری  و لکه گیری آسفالت معابر شهر پرند را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران دارای حداقل رتبه پنج رشته راه و باند از سازمان مدیریت و برنامه ریزی و با شرایط ذیل واگذار نماید.

1- موضوع مناقصه: درزگیری و لکه گیری آسفالت شهر پرند از محل اعتبارات داخلی بر اسای فهرست بهای راه و باند 1401

2- محل اجراء پروژه : معابر سطح شهر پرند 

3- مدت زمان اجرا: شش ماه

4-مبلغ اعتبار: 40/000/000/000ریال  ( چهل میلیارد ریال)

5- مهلت و محل توزیع و عودت اسناد: محل دریافت اسناد واحد امور پیمانهای شهرداری پرند می باشد. مهلت فروش و توزیع اسناد  به مدت 10 روز از تاریخ درج آگهی نوبت دوم از روز دوشنبه مورخ 1401/03/02لغایت پایان ساعت اداری روز  پنج شنبه مورخ  1401/03/12می باشد و مهلت تحویل و عودت اسناد به شهرداری ، پایان ساعت اداری روز پنجشنبه مورخ 1401/03/12می باشد.

6-مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 2/000/000/000(دو میلیارد )ریال

7-محل و تاریخ گشایش پاکات پیشنهاد قیمت: بازگشایی پاکات روز دو شنبه مورخ  1401/03/16در شهرداری پرند می باشد. 

8- شهرداری در قبول یا رد هر یک از پیشنهادات مختار است.

9- هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

10- هزینه دریافت اسناد مناقصه 1/300/000 ریال  می باشد. 

11- ارائه معرفی نامه و تصویر گواهینامه صلاحیت در رشته های مورد نیاز  و تصویر آخرین تغییرات شرکت جهت دریافت اسناد الزامی است.

لازم به ذکر است در صورت عدم تمایل  نفرات اول و دوم و سوم برنده در مناقصه جهت انعقاد قرارداد سپرده ایشان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد، اطلاعات تکمیلی در اسناد مناقصه ذکر گردیده و متقاضیان می توانند  جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس: کیلومتر30  اتوبان تهران – ساوه ، شهرجدید پرند ، میدان بصیرت ساختمان شهرداری مراجعه نمایند. 

محل دریافت
واحد امور پیمانهای شهرداری پرند
مهلت دریافت
۱۴۰۱/۰۳/۰۲
محل ارسال
واحد امور پیمانهای شهرداری پرند
مهلت ارسال
۱۴۰۱/۰۳/۱۲