سال جهش تولید با مشارکت مردم جمعه ۲۹ تیر ۱۴۰۳
شماره
۰۱۱۶۰
تاریخ درج
۱۴۰۱/۰۲/۱۱
عنوان
انجام بیمه گروهی پرسنل شهرداری پرند
شرح

شهرداری پرند  به استناد مجوز شماره 01160 مورخ 1401/02/08 صادره از شورای اسلامی شهر پرند ؛ در نظر دارد  انجام بیمه گروهی پرسنل  شهرداری پرند را  با شرایط ذیل از طریق مناقصه عمومی با شرایط ذیل واگذار نماید.

1- موضوع مناقصه: انجام بیمه درمان گروهی پرسنل شهرداری پرند 

2- مدت زمان اجرا:  یکسال شمسی

3-مبلغ اعتبار:15/000/000/000 ریال (پانزده میلیارد ریال)

4- مهلت و محل توزیع و عودت اسناد: محل دریافت اسناد واحد امور پیمانهای شهرداری پرند می باشد. مهلت فروش و توزیع اسناد  به مدت 10 روز از تاریخ درج آگهی نوبت دوم از روز یکشنبه  مورخ 1401/02/18 لغایت پایان ساعت اداری روز  چهارشنبه مورخ  1401/02/28 می باشد و مهلت تحویل و عودت اسناد به شهرداری ، پایان ساعت اداری روز  چهارشنبه مورخ 1401/02/28 می باشد.

5-مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 750/000/000 ریال ( هفتصدو پنجاه میلیون ریال) 

6-محل و تاریخ گشایش پاکات پیشنهاد قیمت: بازگشایی پاکات رو پنج شنبه مورخ 1401/02/29 در شهرداری پرند می باشد.

7- شهرداری در قبول یا رد هر یک از پیشنهادات مختار است.

8- هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

9- هزینه دریافت اسناد مناقصه 1/300/000 ریال  می باشد. 

10- ارائه معرفی نامه  جهت دریافت اسناد الزامی است.

لازم به ذکر است در صورت عدم تمایل  نفرات اول و دوم و سوم برنده در مناقصه جهت انعقاد قرارداد سپرده ایشان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد، اطلاعات تکمیلی در اسناد مناقصه ذکر گردیده و متقاضیان می توانند  جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس: کیلومتر30  اتوبان تهران – ساوه ، شهرجدید پرند ، میدان بصیرت ساختمان شهرداری مراجعه نمایند. 

 

محل دریافت
واحد امور پیمانهای شهرداری پرند
مهلت دریافت
۱۴۰۱/۰۲/۱۸
محل ارسال
واحد امور پیمانهای شهرداری پرند
مهلت ارسال
۱۴۰۱/۰۲/۲۸