سال جهش تولید با مشارکت مردم جمعه ۲۹ تیر ۱۴۰۳
شماره
۰۰۱۹۳۹
نوبت درج
دوم
تاریخ درج
۱۴۰۰/۰۹/۱۸
عنوان
کفپوش و پیاده رو سازی معابر فاز یک شهر پرند از محل اعتبارات داخلی
شرح

شهرداری پرند به استناد مجوز شورای اسلامی شهر پرند به شماره 001939 مورخ 1400/09/18 در نظر دارد اجرای پروژه کفپوش و پیاده روسازی معابر فاز یک شهر پرند را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران دارای حداقل رتبه پنج رشته ابنیه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و با شرایط ذیل واگذار نماید.

  1. موضوع مناقصه: کفپوش و پیاده رو سازی معابر فاز یک شهر پرند از محل اعتبارات داخلی
  2. محل اجراء پروژه : فاز یک شهر پرند
  3. مدت زمان اجرا: شش ماه
  4. مبلغ اعتبار: 20.000.000.000 ریال (بیست میلیارد ریال)
  5. مهلت و محل توزیع و عودت اسناد: محل دریافت اسناد واحد امور پیمانهای شهرداری پرند می باشد. مهلت فروش و توزیع اسناد از تاریخ 1400/10/01 لغایت پایان ساعت اداری روز شنبه مورخ 1400/10/04 و مهلت عودت و تحویل اسناد به شهرداری تا پایان ساعت اداری روز سه شنبه مورخ 1400/10/14 می باشد.
  6. مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 1.000.000.000 (یک میلیارد) ریال
  7. محل و تاریخ گشایش پاکات پیشنهاد قیمت: گشایش پاکات روز چهار شنبه مورخ 1400/10/14 می باشد.
  8. شهرداری در قبول یا رد هر یک از پیشنهادات مختار است.
  9. هزینه چاپ آگهی‌ها به عهده برنده مناقصه می باشد.
  10. هزینه دریافت اسناد مناقصه 1.300.000 ریال می باشد.

لازم به ذکر است در صورت عدم تمایل  نفرات اول و دوم و سوم برنده در مناقصه جهت انعقاد قرارداد سپرده ایشان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد، اطلاعات تکمیلی در اسناد مناقصه ذکر گردیده و متقاضیان می توانند  جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس: کیلومتر30  اتوبان تهران – ساوه ، شهرجدید پرند ، شهرداری پرند مراجعه نمایند.

 

محل دریافت
واحد امور پیمانهای شهرداری پرند
مهلت دریافت
۱۴۰۰/۱۰/۰۴
محل ارسال
واحد امور پیمانهای شهرداری پرند
مهلت ارسال
۱۴۰۰/۱۰/۱۴