سال جهش تولید با مشارکت مردم جمعه ۲۹ تیر ۱۴۰۳
شماره
۰۰۲۶۳۴
تاریخ درج
۱۴۰۱/۰۲/۰۸
عنوان
پروژه حفظ و نگهداری فضای سبز فاز 3 شهر پرند
شرح

شهرداری پرند  به استناد مجوز شماره 002634 مورخ 1400/12/25صادره از شورای اسلامی شهر پرند ؛ در نظر دارد پروژه حفظ و نگهداری فضای سبز فاز 3  شهر پرند را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط و صلاحیت  و دارای حداقل رتبه 5 کشاورزی از سازمان برنامه و بودجه  و با شرایط ذیل واگذار نماید.

1- موضوع مناقصه: پروژه حفظ و نگهداری فضای سبز فاز 3  شهر پرند

2- محل اجراء پروژه : فاز  3 شهر پرند 

3- مدت زمان اجرا:  یکسال شمسی

4-مبلغ اعتبار:55/500/000/000 ریال (پنجاه و پنج میلیارد و پانصد  میلیون ریال)

5- مهلت و محل توزیع و عودت اسناد: محل دریافت اسناد واحد امور پیمانهای شهرداری پرند می باشد. مهلت فروش و توزیع اسناد  به مدت 10 روز از تاریخ درج آگهی نوبت دوم از روز پنجشنبه مورخ 1401/02/15  لغایت پایان ساعت اداری روز  یکشنبه مورخ  1401/02/25 می باشد و مهلت تحویل و عودت اسناد به شهرداری ، پایان ساعت اداری روز  یکشنبه مورخ 1401/02/25 می باشد.

6-مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 3/000/000/000 (سه میلیارد )ریال

7-محل و تاریخ گشایش پاکات پیشنهاد قیمت: بازگشایی پاکات رو دو شنبه مورخ 1401/02/26 در شهرداری پرند می باشد. 

8- شهرداری در قبول یا رد هر یک از پیشنهادات مختار است.

9- هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

10- هزینه دریافت اسناد مناقصه 1/300/000 ریال  می باشد. 

11- ارائه معرفی نامه و تصویر گواهینامه صلاحیت در رشته  مورد نیاز  و تصویر آخرین تغییرات شرکت جهت دریافت اسناد الزامی است.

لازم به ذکر است در صورت عدم تمایل  نفرات اول و دوم و سوم برنده در مناقصه جهت انعقاد قرارداد سپرده ایشان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد، اطلاعات تکمیلی در اسناد مناقصه ذکر گردیده و متقاضیان می توانند  جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس: کیلومتر30  اتوبان تهران – ساوه ، شهرجدید پرند ، میدان بصیرت ساختمان شهرداری مراجعه نمایند. 

 

محل دریافت
واحد امور پیمانهای شهرداری پرند
مهلت دریافت
۱۴۰۱/۰۲/۲۵
محل ارسال
واحد امور پیمانهای شهرداری پرند
مهلت ارسال
۱۴۰۱/۰۲/۲۵