سال جهش تولید با مشارکت مردم جمعه ۲۹ تیر ۱۴۰۳
شماره
۰۰۱۷۳۳
تاریخ درج
۱۴۰۰/۱۱/۳۰
عنوان
خرید یک دستگاه  ست هیدرو لیکی نجات آتش نشانی
شرح

شهرداری پرند  به استناد مجوز شماره 001733 مورخ 1400/08/20 صادره از شورای اسلامی شهر پرند ؛ در نظر دارد نسبت به خرید یک دستگاه  ست هیدرو لیکی نجات آتش نشانی  از طریق مناقصه عمومی  از اشخاص حقیقی و حقوقی با بشرایط ذیل اقدام نماید.

1- موضوع مناقصه: خرید یک دستگاه  ست هیدرو لیکی نجات آتش نشانی  

2- محل اجراء مناقصه : شهر پرند 

3- مدت زمان تحویل : یکماه

4-مبلغ اعتبار:  7/500/000/000 ریال ( هفت میلیارد و پانصد میلیون ریال)

5- مهلت و محل توزیع و عودت اسناد: محل دریافت اسناد واحد امور پیمانهای شهرداری پرند می باشد. مهلت فروش و توزیع اسناد  به مدت 5 روز  از تاریخ 1400/12/07  لغایت پایان ساعت اداری روز چهار شنبه مورخ  1400/12/11می باشد و مهلت تحویل و عودت اسناد به شهرداری  پایان ساعت اداری روز سه شنبه مورخ 1400/12/17 می باشد.

6-مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 375/000/000 ریال ( سیصدو هفتاد و پنج میلیون ریال)

7-محل و تاریخ گشایش پاکات پیشنهاد قیمت: بازگشایی پاکات روز چهار شنبه مورخ 1400/12/18 شهرداری پرند می باشد. 

8- شهرداری در قبول یا رد هر یک از پیشنهادات مختار است.

9- هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

10- هزینه دریافت اسناد مناقصه 1/300/000 ریال  می باشد. 

11- ارائه معرفی نامه جهت دریافت اسناد الزامی است.

لازم به ذکر است در صورت عدم تمایل  نفرات اول و دوم و سوم برنده در مناقصه جهت انعقاد قرارداد سپرده ایشان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد، اطلاعات تکمیلی در اسناد مناقصه ذکر گردیده و متقاضیان می توانند  جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس: کیلومتر30  اتوبان تهران – ساوه ، شهرجدید پرند ، میدان بصیرت ساختمان شهرداری مراجعه نمایند. 

محل دریافت
واحد امور پیمانهای شهرداری پرند
مهلت دریافت
۱۴۰۰/۱۲/۱۱
محل ارسال
واحد امور پیمانهای شهرداری پرند
مهلت ارسال
۱۴۰۰/۱۲/۱۷