سال جهش تولید با مشارکت مردم جمعه ۲۹ تیر ۱۴۰۳
شماره
۰۰۲۱۱۸
تاریخ درج
۱۴۰۰/۱۱/۲۷
مرحله
اول
عنوان
انجام پروژه مطالعات فاز صفرو یک دریاچه مصنوعی شهر پرند
شرح

شهرداری پرند  به استناد مجوز شماره  002118 مورخ 1400/10/11 صادره از شورای اسلامی شهر پرند ؛ در نظر دارد انجام پروژه مطالعات فاز صفرو یک دریاچه مصنوعی شهر پرند را از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای و با ارزیابی کیفی به شرکت مهندسی مشاور دارای صلاحیت لازم  با شرایط ذیل واگذار نماید.

1- موضوع مناقصه:  پروژه مطالعات فاز صفر دریاچه مصنوعی شهر پرند بصورت دو مرحله ای

2- محل اجراء پروژه : شهر پرند  

3- مدت زمان اجرا: چهار ماه

4-مبلغ اعتبار:  10/000/000/000ریال  ( ده میلیارد ریال)

5- مهلت و محل توزیع و عودت اسناد: محل دریافت اسناد واحد امور پیمانهای شهرداری پرند می باشد. مهلت فروش و توزیع اسناد  به مدت 10 روز از تاریخ درج آگهی نوبت دوم از روز چهار شنبه مورخ  1400/12/04 لغایت پایان ساعت اداری روز شنبه 1400/12/14می باشد و مهلت تحویل و عودت اسناد فنی و مالی به شهرداری ، پایان ساعت اداری روز یک شنبه مورخ1400/12/15می باشد.

6-مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 500/000/000 ریال (پانصد میلیون ریال)

7-محل و تاریخ گشایش پاکات پیشنهاد قیمت: بازگشایی پاکات تضمین شرکت در مناقصه و پاکات فنی و ارزیابی کیفی روز دو شنبه مورخ  1400/12/16و پاکات پیشنهاد مالی مناقصه گرانی که حداقل امتیاز قابل قبول در ارزیابی کیفی را کسب نمودند در روز چهارشنبه مورخ 1400/12/18 در شهرداری پرند می باشد.  

حداقل امتیاز قابل قبول در ارزیابی کیفی  شصت امتیاز از یکصد امتیاز می باشد.

شرکت ها می توانند بصورت مشارکت (joint)  در مناقصه شرکت نمایند.

8- شهرداری در قبول یا رد هر یک از پیشنهادات مختار است.

9- هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

10- هزینه دریافت اسناد مناقصه 1/300/000 ریال  می باشد.  

11- ارائه معرفی نامه و تصویر گواهینامه صلاحیت در رشته های مورد نیاز  جهت دریافت اسناد الزامی است.

لازم به ذکر است در صورت عدم تمایل  نفرات اول و دوم و سوم برنده در مناقصه جهت انعقاد قرارداد سپرده ایشان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد، اطلاعات تکمیلی در اسناد مناقصه ذکر گردیده و متقاضیان می توانند  جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس: کیلومتر30  اتوبان تهران – ساوه ، شهرجدید پرند ، میدان بصیرت ساختمان شهرداری مراجعه نمایند.

محل دریافت
واحد امور پیمانهای شهرداری پرند
مهلت دریافت
۱۴۰۰/۱۲/۱۴
محل ارسال
واحد امور پیمانهای شهرداری پرند
مهلت ارسال
۱۴۰۰/۱۲/۱۵