سال جهش تولید با مشارکت مردم جمعه ۲۹ تیر ۱۴۰۳
شماره
۰۰۲۱۱۵
تاریخ درج
۱۴۰۰/۱۱/۱۷
عنوان
خرید و نصب علائم ترافیکی سطح شهر پرند
شرح

شهرداری پرند  به استناد مجوز شماره  002115 مورخ 1400/10/11 صادره از شورای اسلامی شهر پرند ؛ در نظر دارد خرید و نصب علائم ترافیکی سطح شهر پرند را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران  دارای گواهی صلاحیت اداره کار  و حداقل یک نمونه قرارداد مشابه با شهرداری ها و اداره راه   با شرایط ذیل واگذار نماید.

1- موضوع مناقصه: خرید و نصب علائم ترافیکی سطح شهر پرند از محل اعتبارات داخلی 

2- محل اجراء پروژه : شهر پرند 

3- مدت زمان اجرا: سه ماه 

4-مبلغ اعتبار: 20/000/000/000ریال (بیست میلیارد ریال)

5- مهلت و محل توزیع و عودت اسناد: محل دریافت اسناد واحد امور پیمانهای شهرداری پرند می باشد. مهلت فروش و توزیع اسناد  به مدت 5 روز  از تاریخ 1400/11/24 لغایت پایان ساعت اداری روز پنج شنبه مورخ  1400/11/28 می باشد و مهلت تحویل و عودت اسناد به شهرداری  پایان ساعت اداری روز چهار شنبه مورخ 1400/12/04می باشد.

6-مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 1/000/000/000 ریال (یک میلیارد ) ریال

7-محل و تاریخ گشایش پاکات پیشنهاد قیمت: بازگشایی پاکات روز پنج شنبه مورخ 1400/12/05 شهرداری پرند می باشد. 

8- شهرداری در قبول یا رد هر یک از پیشنهادات مختار است.

9- هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

10- هزینه دریافت اسناد مناقصه 1/300/000 ریال  می باشد. 

11- ارائه معرفی نامه و تصویر گواهینامه صلاحیت در رشته ی مورد نیاز و تصویر آخرین تغییرات شرکت جهت دریافت اسناد الزامی است.

لازم به ذکر است در صورت عدم تمایل  نفرات اول و دوم و سوم برنده در مناقصه جهت انعقاد قرارداد سپرده ایشان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد، اطلاعات تکمیلی در اسناد مناقصه ذکر گردیده و متقاضیان می توانند  جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس: کیلومتر30  اتوبان تهران – ساوه ، شهرجدید پرند ، میدان بصیرت ساختمان شهرداری مراجعه نمایند. 

محل دریافت
واحد امور پیمانهای شهرداری پرند
مهلت دریافت
۱۴۰۰/۱۱/۲۸
محل ارسال
واحد امور پیمانهای شهرداری پرند
مهلت ارسال
۱۴۰۰/۱۲/۰۴